27. srpnja 2023.

Javni poziv za iskazivanje interesa za stjecanje prava na uporabu logotipa 100% Papuk i slogana “S gore koja pamti more”

Kako bi se u što većoj mjeri ostvarila i promovirala svrha osnivanja i zaštite Parka prirode Papuk i Geoparka Papuk te s njima povezane aktivnosti Javna ustanova Park prirode Papuk je izradila Pravilnik o uvjetima dodjele prava na uporabu logotipa “100% Papuk” i slogana „S gore koja pamti more” .

Logotip je znak povjerenja, kvalitete, zemljopisnog podrijetla, održivog i ekološki prihvatljivog upravljanja, zaštite prirode i tradicije s kojom Korisnik logotipa i slogana, koji je stekao pravo na njihovu uporabu, na tržištu osigurava proizvode i usluge koji su njima označeni te kvalitetu, podrijetlo, održivo i ekološki prihvatljivo upravljanje, kao i poštivanje tradicije u skladu sa zahtjevima.
Cilj je ostvariti međusobnu suradnju i povezivanje lokalnih proizvođača s područja Parka s ugostiteljskim objektima, omogućiti ima bolji plasman proizvoda, poboljšati promociju te im na taj način pomaći stvoriti uvjete za proširenje proizvodnje ali i tržišta.

Također, posjetiteljima Parka prirode Papuk omogućujemo da isprobaju gastornomski suvenir, zastupljen u cijelome svijetu a kojim se omogućuje sjajna sinergija plasmana na tržište lokalnih proizvođača te promocija ljepota svoga kraja.

1. Predmet poziva

Predmet ovog poziva je iskazivanje interesa za stjecanje prava na uporabu logotipa 100% Papuk i slogana „S gore koja pamti more (u daljnjem tekstu: logotip i slogan ), čija je svrha udruživanje proizvođača i ponuda kvalitetnih proizvoda i usluga iz užeg zaštićenog područja, područja utjecaja i tranzicijskog područja Parka prirode Papuk u svrhu osiguranja prepoznatljivosti kvalitetnih proizvoda i usluga na tržištu.
Također, stjecanjem prava na logotip i slogan postiže promocija lokalnih proizvođača i proizvoda, područja Parka, održivog i ekološki prihvatljivog upravljanja te zaštita javnog interesa s ciljem osiguranja zaštite i očuvanja prirode na zemljopisnom području te lokalne održive i ekološke prakse, koja po mogućnosti proizlazi iz lokalne tradicije.
Znak „100% Papuk“ registriran je u Državnom Zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske kao jamstveni žig.

2. Stjecanje prava na korištenje Znaka

Pravo korištenja logotipa i slogana dodjeljuje se proizvodima i uslugama koji posjeduju kontrolirano podrijetlo proizvoda ili lokaciju pružanja usluga na užem zaštićenom području Parka prirode Papuk, području Geoparka Papuk, na području gradova Orahovice i Kutjeva te općina Voćin, Čačinci, Kaptol, Velika i Brestovac ili održivu proizvodnju i/ili preradu te održivo upravljanje.

3. Uvjeti kvalitete proizvoda i usluga

Opći uvjeti za sve proizvode:

proizvod mora biti proizveden odnosno prerađen na zemljopisnom području iz članka 5. Pravilnika,
proizvod mora biti u skladu sa svrhom logotipa i slogana,
za proizvod mora biti upotrijebljena osnovna sirovina iz zemljopisnog područja navedenog u članku 5. Pravilnika, osim iznimno ako se proizvod može smatrati tradicionalnim proizvodom koji u prošlosti nije bio povezan sa sirovinom iz tog područja, odnosno riječ je o umjetničkom stvaralaštvu,
osnovna sirovina proizvedena na zemljopisnom području mora biti proizvedena na tradicionalan način ili prema kriterijima koje odredi Povjerenstvo,
proizvod umjetničkog ili domaćeg obrta mora imati mišljenje Povjerenstva za domaći i umjetnički obrt u sekciji za domaći i umjetnički obrt Hrvatske obrtničke komore (HOK),
ponuđač proizvoda mora poznavati prirodne i kulturne znamenitosti na zemljopisnom području i promovirati ih svojim klijentima,
ponuđač proizvoda mora biti upoznat s pričom koju nosi proizvod i uključiti je u marketing proizvoda,
ponuđač proizvoda u svoju djelatnost kao prioritet uključuje usluge s logotipom “100% Papuk”,
ponuđač proizvoda pružateljima usluga s logotipom “100% Papuk” nudi proizvod po povoljnoj cijeni,
korisnik logotipa i slogana mora ispunjavati sve uvjete iz važećeg zakonodavstva,
proizvod mora ispunjavati kriterije kvalitete prema pravilima koja donosi stručno Povjerenstvo.
Tradicionalnim proizvodima i tradicionalnim načinima proizvodnje smatraju se oni proizvodi i načini proizvodnje koji su dio tradicije područja, a njihova sadašnjost povezuje se s prethodnim razdobljima, uključujući prvu polovinu 20. stoljeća. Pričom se smatra lokalna kućna predaja o tradicijskom izgledu i sastavu proizvoda te načinu proizvodnje na području.

Opći uvjeti za sve usluge:

usluga se mora pružati na području iz članka 5. Pravilnika te prednost u dodjeli logotipa i slogana imaju ponuđači sa sjedištem unutar područja,
sadržaj usluge mora biti u skladu s misijom i vizijom Javne ustanove Park prirode Papuk,
usluga mora ispunjavati kriterije održivog i ekološki prihvatljivog upravljanja, sa što manjim utjecajem na prirodni okoliš,
pružatelj usluge mora poznavati prirodne i kulturne znamenitosti na području i promovirati ih svojim klijentima,
pružatelj usluge mora biti upoznat s pričom koju nosi usluga i uključiti je u marketing usluga,
pružatelj usluge u svoju djelatnost kao prioritet uključuje proizvode s logotipom “100% Papuk”,
pružatelj usluge ponuđačima proizvoda nudi usluge po povoljnoj cijeni,
korisnik logotipa i slogana mora ispunjavati sve uvjete iz važećeg zakonodavstva,
usluga mora ispunjavati kriterije kvalitete prema pravilnicima koje donosi stručno Povjerenstvo.
Posebni uvjet za pružatelje ugostiteljskih usluga jest da u svojoj ponudi imaju najmanje trećinu jela karakterističnih za područje. Karakterističnim jelima za područje smatraju se jela masovno zastupljena u lokalnoj kuhinji područja do uključivo prve polovine 20. stoljeća.
Zahtijevane kriterije kvalitete pojedine grupe proizvoda i usluga potencijalni korisnik dobiva u sjedištu Parka prirode Papuk.
Za stjecanje prava na uporabu logotipa i slogana mogu se prijaviti obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) s registriranom dopunskom djelatnošću te ostale pravne i fizičke osobe. Nakon stjecanja prava na uporabu logotipa i slogana, isti postaje članom formalnog organizacijskog oblika Nositelja.
Na tržištu se korisnik logotipa i slogana (žigova) može pojaviti samostalno ili putem zajedničkog organizacijskog oblika.

4. Obrasci koji su sastavni dio natječaja:

– obrazac za stjecanje prava na uporabu logotipa 100% PAPUK i slogana „ S gore koja pamti more”
– potvrdu o registraciji djelatnosti (kopija izvatka iz registra poljoprivrednih gospodarstava ili registra pčelinjaka, kopija dozvole za obavljanje dopunske djelatnosti, kopija dokaza o upisu u odgovarajući registar).

5. Postupak prijave na poziv

Podnositelj koji smatra da posjeduje proizvod čije osobine i kvaliteta odgovaraju uvjetima navedenima u t. 2 i 3 ovog poziva, podnosi Javnoj ustanovi Park prirode Papuk ispunjen Obrazac za za stjecanje prava na uporabu logotipa 100% PAPUK i slogana „ S gore koja pamti more” uz pripadajuću dokumentaciju:

izvod iz nadležnog registra (trgovački, obrtni, upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili drugi odgovarajući registar), preslika,
obrazac za stjecanje prava na uporabu logotipa 100% PAPUK i slogana „ S gore koja pamti more”
rješenja, potvrde, izvještaji o ispitivanju ili drugi potvrdni dokumenti o zadovoljavanju zakonskih odrednica koje se odnose na proizvod (ukoliko ih podnositelj posjeduje), preslika,
tehnička dokumentacija proizvoda, promidžbeni materijali i druga dokumentacija za jednoznačnu i pouzdanu identifikaciju proizvoda (ukoliko je primjenjivo), preslika
certifikati ili drugi dokumenti o uvedenom sustavu osiguravanja kvalitete, odnosno sustavu upravljanja kvalitetom (ukoliko ih podnositelj posjeduje), preslika,
dokumentacija o proizvodu s kojom podnositelj raspolaže, a koja se odnosi na dokazivanje i/ili podupiranje dokaza o natprosječnoj kvaliteti proizvoda (ukoliko ih podnositelj posjeduje), preslika
kratak opis proizvođača i proizvoda koje prijavljuje – poslan i e-mailom ili na CD-u
fotografije proizvoda koje će služiti u promotivne svrhe – poslane i e-mailom ili na CD-u

6. Način dostave prijava

Prijave na Javni poziv dostavljaju se na adresu:
Javna ustanova Park prirode Papuk
Nikole Šubića Zrinskog 1A
33 522 Voćin
„Prijava na Javni poziv – 100% Papuk“
ili mailom na turizam@pp-papuk.hr

7. Rok za dostavu prijava

Prijave za Javni poziv dostavljaju se do 16. kolovoza 2023.
8. Način obavještavanja o prijavi
Prijavitelji će o statusu prijave biti obaviješteni putem pošte ili elektronskim putem.

Napomena:
Dodatne informacije dostupne su putem e-maila: turizam@pp-papuk.hr ili na broj telefona 033 781 721

Potrebnu dokumentaciju za prijavu na Javni poziv možete preuzeti na sljedećoj poveznici:
INTERNI-PRAVILNIK-O-UVJETIMA-DODJELE-PRAVA-NA-UPORABU-logotipa-i-slogana_finalno
OBRAZAC-ZA-STJECANJE-PRAVA-NA-UPORABU-LOGOTIPA